Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2014

Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet
Annet

May 27 2013

Annet
8719 dc1c 390
:c
Annet
Jeśli ktoś jest dla Ciebie ważny,to na zawsze taki pozostanie. Nieważne ile bólu Ci przynosi.
Annet
2783 60c6 390
świetny pomysł. Muszę sobie zrobić ;)
Annet
Annet
9432 7b31 390
Kocieee <3 
Annet
przecież nie wejdę w garnek!
Reposted frompotrzask potrzask viasweetchocolate sweetchocolate
Annet

WKiedy moi rodzice wchodzą do mojego pokoju, zatrzymuje scrollowanie zupy

Zupa może w każdej chwili przeskoczyć ze słodkich kotków na liżące się pedały.

ZAWSZE.

|Via tumblr, edited by fakeplastic - true source here >R|
Annet

The Corgi gifs (in rebloggable form by request)

Reposted fromderzw3rg derzw3rg viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl